O Kancelarii

Kim jest Komornik Sądowy?

Komornik Marta Chałustowska-Ratajszczak, będąc funkcjonariuszem publicznym, zajmuje się realizacją zadań powierzonych mu w ustawie o komornikach sądowych.

Podstawowym przedmiotem działalności komornika sądowego jest prowadzenie egzekucji sądowej, której celem jest wyegzekwowanie od dłużnika należności zasądzonych przez sąd na rzecz wierzyciela występującego w przedmiotowej sprawie. W celu doprowadzenia do wykonania obowiązku przez dłużnika komornik stosuje przewidziane w przepisach prawa środki przymusu, polegające na przymusowym zajęciu składników majątku.

O Kancelarii

Nasza praca

Czym zajmuje się Komornik Sądowy?

Zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, komornicy powołani są do wykonywania:

Orzeczeń sądowych

w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne

Zabezpieczenie roszczeń

w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym

Innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych

które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności

Postanowień

o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza

Zadań określonych w innych ustawach

Organ egzekucyjny, poza zadaniami określonymi w ust. 3, wykonuje następujące czynności:

Na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje.

Na zlecenie podmiotu, o którym mowa w pkt 1, podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata; sporządza protokół stanu faktycznego; na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Wysoka jakość naszej pracy

Podejście do sprawy

  • Uzyskujemy informacje o mieniu dłużnika z dostępnych nam źródeł

  • Odbieramy od dłużnika wykaz majątku

  • Uzyskujemy informacje w toku czynności w terenie

  • Ściśle współpracujemy z wierzycielem

Systemy informatyczne wspomagające Kancelarię