Komornik Sądowy

Komornik Marta Chałustowska-Ratajszczak, będąc funkcjonariuszem publicznym, zajmuje się realizacją zadań powierzonych mu w ustawie o komornikach sądowych.

Podstawowym przedmiotem działalności komornika sądowego jest prowadzenie egzekucji sądowej, której celem jest wyegzekwowanie od dłużnika należności zasądzonych przez sąd na rzecz wierzyciela występującego w przedmiotowej sprawie. W celu doprowadzenia do wykonania obowiązku przez dłużnika komornik stosuje przewidziane w przepisach prawa środki przymusu, polegające na przymusowym zajęciu składników majątku.

  • Doświadczenie

  • Transparentność postępowania

  • Zaangażowanie

Komornik informuje, że przyjmuje wnioski z całej Apelacji Poznańskiej.

Kim jestem - Komornik Poznań
Marta Chałustowska-Ratajszczak
Komornik Sądowy

Nasze usługi

Czym się zajmujemy?

Egzekucja

Komornik prowadzi egzekucję z ruchomości, rachunków bankowych, wynagrodzeń, wierzytelności oraz innych praw majątkowych w granicach swojej właściwości oraz Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Egzekucja z nieruchomości

Efektywnie prowadzimy postępowanie egzekucyjne z nieruchomości zgodnie z właściwością miejscową.

Zabezpieczenie roszczeń

Wykonujemy orzeczenia sądowe, dokonując zabezpieczenia roszczeń pieniężnych poprzez: zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego.

Licytacje

Przeprowadzamy licytacje ruchomości i nieruchomości oraz praw majątkowych, aby skutecznie odzyskiwać należności dla wierzycieli.

Protokół stanu faktycznego

Protokół sporządzony przez komornika sądowego, ma moc dowodową dokumentu urzędowego, może także zostać wykorzystany jako dowód w sądzie.

Egzekucja alimentów

Prowadzimy postępowania alimentacyjne w granicach swojej właściwości z wykorzystaniem wszystkich dostępnych sposobów egzekucji.

Sporządzenie spisu inwentarza

Spis inwentarza zmierza do ustalenia składu i wartości całego spadku. Celem sporządzenia spisu jest także ograniczenie odpowiedzialności spadkobierców za długi spadku.

Doręczenie zawiadomień sądowych, pism procesowych

Doręczamy korespondencję sądową.

Ustalenie adresu strony

Ustalamy aktualne miejsce zamieszkania strony postępowania nieegzekucyjnego.

Komornik sądowy

Oferuję:

Współpracę z doświadczonym komornikiem sądowym

Posiadam niezbędne doświadczenie, dzięki któremu skutecznie doprowadzam sprawy do końca.

Pomoc w zakresie wypełniania wszelkich dokumentów

Sprawy sądowe i związane z nimi dokumenty mogą być kłopotliwe dla wielu osób, dlatego, w przypadku problemu z wypełnieniem wniosku prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy.

Pełne zaangażowanie w każdą sprawę

Do każdego zadania podchodzimy indywidualnie tak, aby wszystkie sprawy, które trafiają do naszej Kancelarii, były prowadzone w sposób profesjonalny.

Pomocne wskazówki

W trakcie trwania sprawy służymy praktycznymi wskazówkami, które ułatwią stronie przejść przez wszystkie etapy postępowania.

Skontaktuj się

Wiadomość wysłana

Błąd. Wiadomość nie została wysłana.