Egzekucja

Proces wszczęcia egzekucji

Jeśli chcą Państwo wszcząć egzekucję, należy złożyć wniosek egzekucyjny oraz tytuł wykonawczy w oryginale. W przypadku składania wniosku o wszczęcie egzekucji przez osobę prawną dołączyć należy dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentacji dla osób składających wniosek.

We wniosku egzekucyjnym należy:

  • wskazać świadczenie, które ma być wyegzekwowane,

  • wybrać sposób egzekucji.

Każdy wierzyciel ma prawo wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko jednemu dłużnikowi, a wniosek o wszczęcie egzekucji powinien spełnić określone warunki formalne pisma procesowego.

Dla wierzyciela

Co powinno znaleźć się we wniosku?

We wniosku egzekucyjnym umieść jak najwięcej danych dłużnika

Osoba fizyczna

NIP, Pesel, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania

Osoba prawna

NIP, Regon, KRS, siedziba osoby prawnej

Jakie dołączyć informacje?

Jakie informacje dołączyć do wniosku o egzekucję?

Egzekucja z ruchomości

We wniosku o egzekucję z ruchomości wierzyciel musi wskazać:

  • ruchomości, do których ma być skierowana egzekucja,
  • adres, pod którym ruchomości się znajdują.

Egzekucja z nieruchomości

We wniosku o egzekucję z nieruchomości wierzyciel musi wskazać:

  • położenie nieruchomości — adres,
  • określenie czy dłużnik jest jej właścicielem/współwłaścicielem,
  • nr księgi wieczystej nieruchomości.

Inne egzekucje

Jeśli wskazujesz egzekucję z wynagrodzenia za pracę, wierzytelności lub rachunku bankowego dłużnika, powinno dołączyć się informacje dotyczące:

  • nazwy zakładu pracy dłużnika i wskazać jego pełną nazwę i adres,

  • nazwy „trzeciodłużnika” oraz wskazać jego pełną nazwę i adres – jest to podmiot, wobec którego dłużnik ma roszczenie pieniężne – wierzytelność,

  • nazwę banku i/lub nr rachunku bankowego dłużnika.

Dokumenty do pobrania przez wierzyciela

Dokonaj wyboru

Pamiętaj, że masz prawo wyboru komornika

Wierzyciel zgodnie art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwym dla Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Zgodnie art. 10 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Skontaktuj się

Wiadomość wysłana

Błąd. Wiadomość nie została wysłana.