Warto wiedzieć

O czym warto pamiętać

Wszczęcie egzekucji zawsze następuje na wniosek wierzyciela lub właściwego organu. Jeżeli otrzymałeś zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, to oznacza, że wierzyciel złożył do komornika wniosek o jej wszczęcie. Egzekucję prowadzi się na podstawie tytułu wykonawczego (np. wyroku sądu, nakazu zapłaty, aktu notarialnego).

Zadaniem komornika jest doprowadzić do wykonania przez dłużnika tytułu wykonawczego. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, dlatego też komornik wykonujący te orzeczenia jest organem władzy publicznej i działa nie tylko w imieniu wierzyciela, ale również w imieniu Państwa.

Komornik nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Jeżeli uważasz, że nie jesteś dłużnikiem lub nie jesteś już nic winien wierzycielowi, skontaktuj się z wierzycielem oraz sądem, który wydał tytuł wykonawczy wskazany w zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji. Komornik nie może wkraczać w zastrzeżoną dla sądów sferę wymiaru sprawiedliwości, czyli oceniać czy i ile jesteś winien. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata. Jeżeli nie możesz ponieść kosztów pomocy prawnej, możesz skorzystać z punktów bezpłatnej pomocy prawnej lub wystąpić do sądu o zwolnienie od kosztów i ustanowienie dla Ciebie pełnomocnika z urzędu.  Komornik nie jest uprawniony do udzielania porad prawnych oraz nie może przygotować dla Ciebie pism i wniosków.

Dla dłużnika

Po wszczęciu egzekucji dłużnik ma obowiązek spełnić świadczenie oraz koszty egzekucji. Wszelkich wpłat komornikowi należy dokonywać:

 • przelewem na rachunek bankowy komornika,
 • gotówką na kwitariusz przychodowy (osobiście w kancelarii lub komornikowi podczas czynności terenowych).
 • Przy dokonaniu wpłat należy podać sygnaturę akt postępowania egzekucyjnego oraz imię i nazwisko.

Numer konta bankowego: 81 1600 1462 1804 8808 9000 0003

Każdy dłużnik ma obowiązek informowania komornika o zmianie miejsca zamieszkania, pobytu trwającego dłużej niż jeden miesiąc, pod rygorem nałożenia grzywny. W przypadku zaniedbania tego obowiązku pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Dłużnik ma obowiązek złożenia wyjaśnienia w zakresie posiadanego przez niego majątku.

Zgodnie z art. 801 kpc, gdy wierzyciel lub sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji lub uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie jest wstanie wskazać przedmiotów służących do zaspokojenia wierzyciela, komornik wezwie dłużnika do złożenia odpowiednich wyjaśnień.

Zgodnie z art. 814 kpc gdy cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otwarcie domu oraz innych budynków i pomieszczeń dłużnika, oraz przeszuka jego rzeczy. W przypadku, gdy to nie wystarczy, komornik ma prawo przeszukać ubrania, które dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się wydalić oraz gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, jakie ma przy sobie. Gdy podczas dokonywania czynności egzekucyjnych w mieszkaniu dłużnika komornik zobaczy, iż dłużnik oddał poszukiwane przedmioty swojemu domownikowi, czy też innej osobie do ukrycia, komornik może przeszukać ubrania tej osoby oraz przedmioty, jakie ma ona przy sobie.

Przeszukanie ubrania na osobie dłużnika oraz przedmiotów, które dłużnik ma przy sobie, poza miejscem zamieszkania, przedsiębiorstwem, zakładem oraz gospodarstwem dłużnika może nastąpić na podstawie pisemnego zezwolenia właściwego Prezesa Sądu Rejonowego. W wypadkach nie cierpiących zwłoki przeszukanie może być dokonane bez jakiegokolwiek zezwolenia, jednak czynność ta musi być niezwłocznie po dokonaniu przedstawiona do zatwierdzenia Prezesowi Sądu Rejonowego. Przeszukanie odzieży może być dokonane tylko przez osobę tej samej płci, co dłużnik.

Zgodnie z art. 770 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszt egzekucji ustala postanowieniem komornik.

Zgodnie z art. 7701 prawomocne postanowienie komornika w przedmiocie kosztów podlega wykonaniu po uprawomocnieniu się bez potrzeby zaopatrywania go w klauzulę wykonalności.

Na koszty egzekucyjne składają się:

 • opłaty egzekucyjne
 • wydatki gotówkowe

Ważne

Pamiętaj o odpowiedzialności karnej

Odpowiedzialnością karną zagrożone jest zgodnie z art 300- 302 kodeksu karnego:

 • zniszczenie rzeczy, do której kierowana jest egzekucja
 • rzeczywiste lub pozorne obciążanie mienia zajętego, lub zagrożonego zajęciem
 • usuwanie składników mienia spod egzekucji
 • ukrywanie składników mienia przed egzekucją
 • zbywanie składników mienia zajętych albo zagrożonych zajęciem

Ponadto Komornik sądowy korzysta ze szczególnej ochrony:

 • przed naruszeniem nietykalności cielesnej (art. 222 k.k.);
 • czynną napaścią (art. 223 k.k.);
 • wywieraniem wpływu na jego czynności urzędowe i zmuszaniem go do przedsięwzięcia lub zaniechania takiej czynności (art. 224 k.k.);
 • oraz przed znieważeniem (art. 226 k.k.).

Tekst podstrony oparty na fragmentach “Encyklopedii egzekucji sądowej” pod redakcją Zbigniewa Szczurka. Wydawnictwo “Currenda” Sopot 2002.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Skontaktuj się z nami